Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

Triển khai thực hiện Đề án:  “Tổ chức đào tạo, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, kiểm soát, kiểm tra và thử nghiệm chất lượng sản phẩm CNHT và sản phẩm hoàn chỉnh trong lĩnh vực da giầy ” Triển khai thực hiện Đề án: “Tổ chức đào tạo, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, kiểm soát, kiểm tra và thử nghiệm chất lượng sản phẩm CNHT và sản phẩm hoàn chỉnh trong lĩnh vực da giầy ”
Triển khai thực hiện Đề án:  “Tổ chức đào tạo, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, kiểm soát, kiểm tra và thử nghiệm chất lượng sản phẩm CNHT và sản phẩm hoàn chỉnh trong lĩnh vực da giầy ”

Đối tác