Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • BẢN TIN XUẤT - NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
  • 05/12/2022

1. SỐ LIỆU XUẤT NHẬP KHẨU SẢN PHẨM DA GIẦY

1.1. SẢN XUẤT DA GIẦY

a. Tình hình kinh tế Việt Nam 11 tháng đầu năm 2022

            Tốc độ tăng sản xuất công nghiệp tháng Mười Một có xu hướng chậm lại do đơn hàng sụt giảm, chi phí đầu vào ở mức cao và thiếu hụt nguồn cung nguyên vật liệu.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Mười Một ước tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành chế biến, chế tạo tăng 4,4%.

Tính chung 11 tháng năm 2022, IIP ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 tăng 4,2%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 8,9% (cùng kỳ năm 2021 tăng 5,4%).

Sản xuất da giầy tháng 11/2022 vẫn tăng so với tháng 10/2022 với mức tăng 3,0%. So với cùng kỳ năm trước, sản xuất da giầy tháng 11/2022 tăng 8,7% và 11 tháng đầu năm 2022 tăng 16,7% so với 11 tháng đầu năm 2021. Chỉ số sử dụng lao động ngành da giầy thời điểm tháng 11/2022 chỉ tăng 0,2% so với cùng kỳ tháng trước và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

BẢNG 1: CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Chỉ số

2017

2018

2019

2020

2021

11T/22

GDP, %

6.8

7.1

7.02

2.91

2.58

 

CPI. %

3.53

3.54

2.79

3.23

4.82

3.02

Chỉ số sản xuất CN CBCT,%

14.7

12.2

10.4

4.9

6.37

8.9

Chỉ số SXCN da giầy. %

7.1

10.4

9.9

-2.4

5.2

16.7

(Nguồn: TCTK)

1.2. XUẤT KHẨU GIẦY DÉP, TÚI XÁCH 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1.2.1. Kim ngạch xuất khẩu da giầy

Trong 10 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu da giầy đạt 23,49 tỷ USD (tăng 40,9%), trong đó xuất khẩu giầy dép đạt 20,11 tỷ USD (tăng 41,1%) và valy-túi-cặp đạt 3,38 tỷ USD (tăng 40,1%) so với cùng kỳ năm 2021.

 

 

BẢNG 2. KIM NGẠCH XUẤT KHẨU DA GIẦY CÁC NĂM 2010 - 2022

        (Đơn vị: Tỷ USD)

Sản phẩm

2017

2018

2019

2020

2021

10 tháng 2022

Trị giá

Tăng so 2020

Trị giá

Tăng so 2021

Giầy dép

14.70

16.24

18.33

16.75

17.77

6.1%

20.11

41.1%

Túi xách

3.26

3.39

3.75

3.11

3.01

-3.2%

3.38

40.1%

Tổng

17.96

19.63

22.08

19.86

20.78

4.6%

23.49

40.9%

                                                                                               (Nguồn: Tổng cục Hải Quan)

Hình 1. Kim ngạch xuất khẩu da giầy 2011 – 2021 (Đơn vị tỷ USD)

 BẢNG 3. XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIẦY CÁC THÁNG, NĂM 2022

Đơn vị: triệu USD

 

XUẤT KHẨU

NHẬP KHẨU

CÁN CÂN
TM

 

Giày dép

Vali - Túi

Tổng

Máy móc

Da thuộc

Tổng

TỔNG

20108.0

3380.4

23488.5

93.4

1492.8

1586.2

21902.2

Tháng 1

1937.9

390.3

2328.3

10.2

130.7

140.8

2187.5

Tháng 2

 1345.0

208.5

1553.6

4.5

124.8

129.3

1424.2

Tháng 3

 2009.3

 346.9

 2356.2

 7.2

 168.7

 175.9

 2180.3

Tháng 4

 2019.5

 332.3

 2351.8

 14.6

 181.1

 195.7

 2156.1

Tháng 5

 2111.4

 353.3

 2464.6

 14.0

 171.0

 185.0

 2279.6

Tháng 6

2364.8

389.1

2753.9

12.8

152.0

164.7

2589.1

Tháng 7

2272.8

369.3

2642.1

10.4

152.6

163.0

2479.1

Tháng 8

2293.6

383.7

2677.4

8.1

148.0

156.1

2521.3

Tháng 9

1791.1

294.6

2085.7

6.0

145.1

151.1

1934.6

Tháng 10

 1962.5

 312.3

 2274.8

 5.5

 118.9

 124.4

 2150.4

 (Nguồn: TC Hải quan)

 

BẢNG 4. XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP FDI 2016 – 2022

Năm

Tổng

Giầy dép

Túi-cặp

Tỷ USD

Tỷ trọng

Tỷ USD

Tỷ trọng

Tỷ USD

Tỷ trọng

2016

13.04

80.5%

10.49

80.7%

2.55

79.7%

2017

14.45

80.3%

11.82

80.4%

2.65

80.3%

2018

15.39

78.4%

12.81

78.9%

2.58

76.1%

2019

16.66

75.5%

13.95

76.1%

2.71

72.3%

2020

15.37

77.4%

13.25

79.1%

2.12

68.2%

2021

16.07

77.4%

14.01

78.9%

2.06

68.5%

10/2022

18.71

79.68%

16.33

81.19%

2.39

70.65%

                                                                                                (Nguồn: Tổng cục Hải Quan)

1.2.2. Thị trường xuất khẩu

Tổng kim ngạch xuất khẩu da giầy của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2022 tiếp tục tăng với mức tăng 40,9% so với cùng kỳ năm 2021. Mức tăng mạnh nhất vẫn tại Nam Mỹ (49,5 %), Bắc Mỹ (43,3%), Châu Âu (48,1%) và liên tục tăng tại Châu Á (27,4%) và Châu Đại Dương (37,5%) (Bảng 5).

Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu da giầy lớn nhất của Việt Nam, đạt 9986,9 triệu USD (41,6%), Trung Quốc vẫn là thị trường đứng thứ 2 đạt 1473,7 triệu USD (8,1%), Bỉ là thị trường đứng thứ 3 đạt 1468,1 triệu USD (53,3%) (Bảng 7).

BẢNG 5. XUẤT KHẨU DA GIẦY CỦA VIỆT NAM SANG CÁC CHÂU LỤC

                                                                                                (Đơn vị triệu USD)

TT

 

THỊ TRƯỜNG

2021

10 tháng/2022

Tổng

Giầy dép

Túi xách

Tổng

Giày dép

Túi xách

USD

USD

USD

USD

Tăng%

USD

Tăng %

USD

Tăng %

I

BẮC MỸ

9545.5

8122.7

1422.8

11007.2

43.3

9283.3

41.7

1723.9

52.2

II

CHÂU ÂU

5598.3

4822.4

775.8

6613.0

48.1

5766.2

50.1

846.8

35.9

III

CHÂU Á

4351.2

3745.8

605.3

4427.3

27.4

3832.1

28.2

595.2

22.3

IV

NAM MỸ

470.8

455.9

14.9

560.6

49.5

545.2

49.4

15.5

50.3

V

CHÂU ĐẠI DƯƠNG

405.0

359.1

45.9

451.8

37.5

404.5

39.1

47.3

25.4

VI

KHÁC

408.6

263.2

145.3

425.6

24.6

272.6

24.7

151.7

23.4

 

Tổng cộng

20779.2

17769.2

3010.0

23485.6

40.9

20103.8

41.0

3380.4

40.1

 (Nguồn: Tổng cục Hải Quan)

 

 

 

BẢNG 6. TOP 05 THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU DA GIẦY CỦA VIỆT NAM

TT

 

Thị trường

2021

10 tháng/2022

Tổng

Triệu USD

Giầy dép

Túi cặp

Tổng

Triệu USD

Giầy dép

Túi cặp

Triệu USD

%  Tỷ trọng

Triệu USD

 % Tỷ trọng

Triệu USD

% Tỷ trọng

Triệu USD

% Tỷ trọng

1

USA

8764.6

7436.8

41.9

1327.8

44.1

9986.9

8429.6

41.9

1557.3

46.1

2

EU(27)*

4702.7

4042.8

22.8

659.9

21.9

5707.1

4959.2

24.7

747.9

22.1

3

China

1718.3

1595.7

9.0

122.5

4.1

1473.7

1371.5

6.8

102.3

3.0

4

Japan

1066.7

807.3

4.5

259.4

8.6

1176.1

898.0

4.5

278.1

8.2

5

Korea

614.3

503.5

2.8

110.8

3.7

637.4

528.4

2.6

109.0

3.2

 

Tổng

16866.5

14386.1

81.0

2480.4

82.4

18981.1

16186.7

80.5

2794.5

82.7

 

 

THỊ PHẦN XK TÚI XÁCH, 10T/NĂM 2022

 

THỊ PHẦN XK GIẦY DÉP, 10T/NĂM 2022

 

Hình 2: Thị phần xuất khẩu da giầy Việt Nam tại 5 thị trường chủ lực 10 tháng đầu  
năm 2022

BẢNG 7: TOP 15 NƯỚC-THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU DA GIẦY VIỆT NAM

                                                                                                            (ĐV: triệu USD)

(Nguồn: TCHQ)

TT

 

THỊ TRƯỜNG

2021

10 tháng - năm 2022

Tổng

Giầy

Túi cặp

Tổng

Giầy dép

Túi cặp

 

 

Trị giá

Trị giá

Trị giá

Trị giá

Tăng%

Trị giá

Tăng%

Trị giá

Tăng%

1

USA

8764.6

7436.8

1327.8

9986.9

41.6

8429.6

40.6

1557.3

46.8

2

China

1718.3

1595.7

122.5

1473.7

8.1

1371.5

8.6

102.3

2.1

3

Japan

1066.7

807.3

259.4

1176.1

35.9

898.0

36.5

278.1

34.1

4

Belgium

1211.5

1130.7

80.8

1468.1

53.3

1374.3

54.0

93.7

42.9

5

Germany

990.3

843.7

146.6

1280.4

63.3

1112.4

67.1

168.0

41.7

6

Hà Lan

902.6

714.7

188.0

1103.5

50.2

884.0

51.0

219.5

47.1

7

Korea

614.3

503.5

110.8

637.4

30.4

528.4

32.4

109.0

21.3

8

U.K.

636.4

545.5

90.9

728.1

42.2

634.1

44.8

93.9

27.0

9

France

549.3

450.9

98.4

637.5

41.8

535.5

46.1

101.9

23.1

10

Canada

458.6

369.1

89.5

667.7

78.5

512.4

67.2

155.4

129.5

11

Italy

353.8

275.1

78.7

426.1

49.7

338.3

52.2

87.8

40.8

12

Australia

355.6

309.8

45.9

401.4

39.1

354.1

41.1

47.3

25.4

13

Mexico

321.0

315.5

5.5

352.6

40.2

341.3

38.1

11.3

159.3

14

HongKong

184.6

115.6

69.1

171.9

21.8

121.9

39.4

50.0

-7.0

15

Spain

237.7

217.1

20.6

296.6

59.3

266.5

56.2

30.1

93.7

Total 15

18365.4

15631.0

2734.4

20807.9

41.2

17702.2

41.1

3105.6

41.8

Tỷ trọng total ,%

88.4

88.0

90.8

88.6%

 

88.0

 

91.9

 

 

1.3. XUẤT KHẨU DA GIẦY VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG CÓ FTA

Tiếp tục phản ánh sự phục hồi nhanh sau đại dịch Covid-19, xuất khẩu da giầy của Việt Nam sang các thị trường khu vực EVFTA, CPTPP, UKVFTA và ASEAN vẫn tăng trưởng mạnh (lần lượt 51,5%, 46,8 %, 42,2 % và 60,6%). Thị trường EAEU do vẫn ảnh hưởng xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na kéo dài nên mức tăng trưởng sụt giảm rất lớn (-60,3%).

BẢNG 8.  XUẤT KHẨU DA GIẦY SANG CÁC THỊ TRƯỜNG FTA 10 THÁNG, 2022

(Đơn vị:  Triệu USD)

TT

KHU VỰC

TỔNG

GIẦY DÉP

TÚI XÁCH

USD

Tăng

%

 

Tỷ trọng, %

USD

Tăng,

%

Tỷ trọng, %

USD

Tăng,

%

Tỷ trọng, %

1

ASEAN

357.2

60.6

1.52

332.8

62.1

1.66

24.4

41.9

24.4

2

CPTPP

3046.1

46.8

13.0

2529.7

45.1

12.6

516.5

55.6

15.3

3

EAEU

51.8

-60.3

0.22

46.8

-57.4

0.23

5.0

-75.6

0.15

4

EVFTA

5680.4

51.5

24.2

4932.6

53.1

24.5

747.9

41.5

22.1

5

UKVFTA

728.1

42.2

3.1

634.1

44.8

3.2

93.9

27.0

2.8

 

BẢNG 9. XUẤT KHẨU DA GIẦY VIỆT NAM SANG CÁC NƯỚC ASEAN

                                                                                                                    (ĐV: triệu USD)

TT

Nước

2021

10 tháng – năm 2022

KNXK

Giầy dép

Túi xách

Tổng

Giầy dép

Túi-cặp

Trị giá

Trị giá

Trị giá

Trị giá

Tăng

%

Trị giá

Tăng

%

Trị giá

Tăng

%

1

Singapore

95.7

87.0

8.8

111.9

54.3

100.8

51.2

11.1

88.7

2

Thailand

54.1

51.7

2.4

54.3

25.8

54.3

33.1

-

-

3

Malaysia

55.3

43.5

11.7

73.2

68.2

59.9

73.3

13.3

48.8

4

Philippines

29.5

29.5

-

57.6

162.5

57.6

162.5

-

-

5

Indonesia

49.8

49.8

-

60.1

45.7

60.1

45.7

-

-

Total ASEAN 5

284.4

261.5

22.9

357.2

60.6

332.8

62.1

24.4

41.9

Tỷ trng total, %

1.37

1.47

0.76

1.52

 

1.66

 

0.72

 

*Ghi chú: Hiệp định ATIGA có hiệu lực từ 17/05/2010 .                   (Nguồn: TCHQ)

 

 

 

BẢNG 10. XUẤT KHẨU DA GIẦY VIỆT NAM SANG CÁC NƯỚC CPTPP

TT

 

2021

10 tháng – 2022

THỊ TRƯỜNG

Tổng

Giầy dép

Túi cặp

Tổng

Giầy dép

Túi cặp

Tr. USD

Tr. USD

Tr. USD

Tr. USD

Tăng

 %

Tr. USD

Tăng

%

Tr. USD

Tăng

 %

1

Japan

1066.7

807.3

259.4

1176.1

35.9

898.0

36.5

278.1

34.1

2

Canada

458.6

369.1

89.5

667.7

78.5

512.4

67.2

155.4

129.5

3

Australia

355.6

309.8

45.9

401.4

39.1

354.1

41.1

47.3

25.4

4

Mexico

321.0

315.5

5.5

352.6

40.2

341.3

38.1

11.3

159.3

5

Chi Lê

129.2

127.4

1.7

143.2

43.7

143.2

43.7

-

-

6

Singapore

95.7

87.0

8.8

111.9

54.3

100.8

51.2

11.1

88.7

7

Malaysia

55.3

43.5

11.7

73.2

68.2

59.9

73.3

13.3

48.8

8

Peru

51.3

51.3

-

69.6

72.6

69.6

72.6

-

-

9

New Zealand

49.3

49.3

-

50.4

26.0

50.4

26.0

-

-

10

Brunei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total CPTPP

2582.8

2160.2

422.5

3046.1

46.8

2529.7

45.1

516.5

55.6

Tỷ trọng total, %

12.4

12.2

14.0

13.0

 

12.6

 

15.3

 

*Ghi chú: Hiệp định CPTPP có hiệu lực từ 14/01/2019.        (Nguồn: TC Hải Quan)

BẢNG 11. XUẤT KHẨU DA GIẦY VIỆT NAM SANG CÁC NƯỚC EAEU

STT

THỊ TRƯỜNG

2021

10 tháng – năm 2022

Tổng

Giầy dép

Túi cặp

Tổng

Giầy dép

Túi cặp

Tr. USD

Tr. USD

Tr. USD

Tr. USD

Tăng %

Tr. USD

Tăng %

Tr. USD

Tăng %

1

LB Nga

166.1

141.1

25.0

51.8

-60.3

46.8

-57.4

5.0

-75.6

2

Belarus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Armenia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Kazakhstan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Kyrgyzstan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total EAEU

166.1

141.1

25.0

51.8

-0.6

46.8

-0.6

5.0

-0.8

Tỷ trong total, %

0.8

0.79

0.83

0.22

 

0.23

 

0.15

 

 *Ghi chú: Hiệp định FTA EAEU có hiệu lực từ 05/10/2016.   (Nguồn: TC Hải Quan)

BẢNG 12. XUẤT KHẨU DA GIẦY VIỆT NAM SANG CÁC NƯỚC EU (triệu USD)

TT

THỊ TRƯỜNG

2021

10 THÁNG – NĂM 2022

TỔNG

GIẦY DÉP

TÚI CẶP

TỔNG

GIẦY DÉP

TÚI CẶP

TRỊ GIÁ

TRỊ GIÁ

TRỊ GIÁ

TRỊ GIÁ

TĂNG

%

TRỊ GIÁ

TĂNG

%

TRỊ GIÁ

TĂNG

%

1

Germany

990.3

843.7

146.6

1280.4

63.3

1112.4

67.1

168.0

41.7

2

Belgium

1211.5

1130.7

80.8

1468.1

53.3

1374.3

54.0

93.7

42.9

3

Hà Lan

902.6

714.7

188.0

1103.5

50.2

884.0

51.0

219.5

47.1

4

Spain

237.7

217.1

20.6

296.6

59.3

266.5

56.2

30.1

93.7

5

Italy

353.8

275.1

78.7

426.1

49.7

338.3

52.2

87.8

40.8

6

France

549.3

450.9

98.4

637.5

41.8

535.5

46.1

101.9

23.1

7

Sweden

98.3

73.6

24.7

115.7

45.4

88.6

48.5

27.1

36.1

8

Denmark

9.2

7.0

2.2

29.3

322.7

26.3

356.3

3.0

156.4

9

Czech Rep

92.1

92.1

-

75.1

4.4

75.1

4.4

0.0

0.0

10

Austria

26.4

15.8

10.6

25.3

40.5

22.0

95.9

3.4

-50.6

11

Poland

50.2

41.9

8.3

63.5

70.0

50.2

57.7

13.3

141.0

12

Hy lạp

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Finland

16.6

16.6

-

2.8

-78.7

2.8

-78.7

-

-

14

Slovenia

98.8

98.8

-

89.5

17.5

89.5

17.5

-

-

15

Portugal

1.1

-

1.1

-

-

-

-

-

-

16

Slovakia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Luxembourg

39.9

39.9

-

57.0

94.9

57.0

94.9

-

-

18

Bungaria

1.5

1.5

-

1.7

-

1.7

-

-

-

19

Serbia

7.6

7.6

-

8.3

74.4

8.3

74.4

-

-

 

Nước khác

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total EU

4686.8

4026.9

659.9

5680.45

51.5

4932.6

53.1

747.9

41.5

Tỷ trọng total, %

22.6

22.7

21.9

24.2%

 

24.5

 

22.1

 

 (*Bao gồm cả nước Anh)                                                   (Nguồn: Tổng cục Hải Quan)

2. SỐ LIỆU NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ DA THUỘC

Trong 10 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu thiết bị đạt 93,39 triệu USD (giảm 
-7,5%) phản ánh đầu tư mới ngành da giầy vẫn hạn chế sau đại dịch Covid-19 và nhập khẩu da thuộc đạt 1492,82 triệu USD (tăng 6,40%) so với cùng kỳ năm 2021.

BẢNG 13. THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU MÁY, THIẾT BỊ DA GIẦY

(HS: 845310; 845320; 845380; 845390)

                                                                                                                               (Triệu USD)

Nước

2017

2018

2019

2020

2021

10 tháng - năm 2022

USD

Tỷ Trọng 2022, %

Tăng so 9T/2021,%

China

66

65

80

45.6

72.38

59.60

63.8

-3.0

Taiwan

52

41

48.7

29.0

28.21

23.06

24.7

-8.1

Korea (Republic)

16

18.3

17

7.5

7.79

4.27

4.6

-35.0

Italy

 

10

15

4.9

5.70

5.57

6.0

4.4

Germany

20

18.2

0.5

2.7

-

-

-

-

Hoa Kỳ

-

-

-

-

-

-

-

-

France

-

-

-

-

1.19

-

-

-

Switzerland

 

 

 

 

 

0.08

0.1

0.0

Nước khác

-

-

-

-

1.47

0.82

0.9

-52.1

Tổng

168

155.5

164.8

92.8

117.16

93.39

100.0

-7.5

 (Nguồn TCHQ)

BẢNG 14. THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU DA THUỘC (HS: 4107-4115)

                                                                                                                        

(Triệu USD)

TT

Thị trường

2018

2019

2020

2021

10 tháng - năm 2022

10 Tháng 2022

Tỷ trọng 2022, %

Tăng so 10T/2021,

1

Trung Quốc

325

380

378.1

513.7

465.05

31.15

6.44

2

Italy

244

239

193.0

239.4

152.76

10.23

-28.83

3

Thái Lan

232

241

195.9

183.4

206.97

13.86

36.71

4

Hàn Quốc

161

178

112.6

124.3

110.32

7.39

9.32

5

Đài Loan

124

99

71.8

75.3

72.04

4.83

16.23

6

Ấn Độ

109

88

56.3

60.6

59.01

3.95

15.55

7

USA

114

125

79.5

144.2

116.20

7.78

-1.22

8

Brazil

70

69

58.5

95.7

72.06

4.83

-10.17

9

Argentina

36

28

17.1

14.8

29.00

1.94

110.37

10

Mexico

29

27

17.3

13.8

19.58

1.31

82.58

11

Pakistan

26

25

18.7

24.7

26.77

1.79

33.45

12

UruGuay

12

9

1.8

1.1

-

-

-

13

Hong Kong

16

16

7.5

2.3

1.15

0.08

-49.92

14

Australia

14

8

5.3

17.6

11.90

0.80

-23.45

15

South Africa

8

9

1.3

-

1.17

0.08

-

16

Nhật Bản

-

-

-

-

14.86

1.00

29.46

17

Indonesia

-

-

-

-

21.30

1.43

122.07

18

Anh

-

-

-

-

2.11

0.14

52.94

19

Thổ Nhĩ Kỳ

-

-

-

-

1.30

0.09

28.49

20

Paraguay

-

-

-

-

1.33

0.09

-

21

Uzbekistan

-

-

-

-

1.03

0.07

 

 

Nước khác

-

-

-

107.3

106.91

7.16

17.21

 

Tổng

1.628

1.671

1343.8

1618.2

1492.82

100.00

6.40

Tin tức liên quan